Home / TAM METİN KILAVUZU

TAM METİN KILAVUZU

BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI

(Arial 12 punto koyu, tümü büyük harf ve ortalanmış)

Yazar Ad Soyad1,Yazar Ad Soyad2,*

(Arial 10 punto koyu, ilk harf büyük ve ortalanmış)

1Yazarın bağlı olduğu kurum, şehir, ülke

2 Yazarın bağlı olduğu kurum, şehir, ülke

*sorumlu yazar: yazar@posta.com

(Arial 10 punto, italik ve ortalanmış)

 

ÖZET

(Arial 10 punto, italik ve iki yana yaslı)

 

Anahtar kelimeler: (en az 3 en fazla 5 kelime)

 

ABSTRACT

(Arial 10 punto, italik ve iki yana yaslı)

 

Keywords: (minimum 3 maximum 6 words)

 

1        GİRİŞ

Bildiri tam metni, http://peyzajkongresi.org/bys2019/pmo/bys/author/upload.php adresine, bildiri no ve yazar tarafından belirlenen şifre ile giriş yapılarak kongre çevrimiçi sistemine yüklenmelidir.

Kurallara göre yazılmayan ve kongrede sunulmayan bildiri metinlerine yayımlanacak kongre kitabında yer verilemeyecektir.

2        BİLDİRİ DÜZENİ

2.1       Bildiri Yazım Ortamı ve Dili

Bildiri metni Microsoft Word (MS) ortamında hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Varsa resimler siyah-beyaz olmalıdır. Metin içine (varsa) resimler okunabilir olacak şekilde ve yüksek çözünürlükte eklenmiş olmalıdır.

Bildiri metni Türkçe ya da İngilizce olabilir.

2.2       Sayfa Düzeni

2.2.1      Bildiri başlığı ve yazarlar

Bildiri başlığının ilk kelimesinin ve iki nokta kullanımı durumunda yine ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Birden çok yazarlı bildirilerde sorumlu yazar belirtilmelidir.

2.2.2      Sayfa yapısı

Çizelge, şekiller,vb. dahil olmak üzere sayfa sayısı, sözlü bildiriler için 8, poster bildiriler için 3 sayfayı aşmamalıdır.

2.2.2.1     Sözlü sunum bildirileri

Bildiri metni A4 normundaki sayfaya 10 punto yazı büyüklüğündeki Arial karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Bildiri metni A4 normundaki sayfaya 14×20 cm’lik bir çerçeveyi geçmeyecek şekilde soldan ve sağdan 3,5 cm, üstten 5,5 cm ve alttan 4 cm kenar boşlukları bırakılacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazılan metin bu çerçevenin dışına çıkmamalı ve ana metin iki yana yaslı olmalıdır.

Paragraf başlangıçlarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraf girintisi sol:0 ve sağ:0 olmalıdır. Paragraf öncesinde ve sonrasında 6 nk aralık bırakılmalıdır. Satır aralıkları ise 1,5 olmalıdır.

2.2.2.2     Poster bildirileri

Poster bildiriler, hem basım için A4 boyutunda bildiri metni olarak (yukarıdaki sözlü sunum kurallarına göre) hem de poster sergisi için A0 boyutunda (dikey) hazırlanmalıdır.

2.2.2.3     Şekiller ve çizelgeler

Çizelge ve şekillerde yazı karakteri 9 punto veya 9 puntodan daha az ancak okunabilir olmalıdır, Şekil 1 ve Çizelge 1’de verilen örneklere göre hazırlanmalıdır.

Çizelge 1. Çizelge örneği

Şekil 1. Şekil örneği (Hulme et al. 1992)

 

3        YAZIM KURALLARI

3.1       Bildiri Ana Bölümleri

Bildiri metni kısımlar ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, BULGULAR, SONUÇ ve TARTIŞMA , KATKI (zorunlu değil), TEŞEKKÜR (varsa) ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır.

Giriş bölümünde çalışmada neyin yapıldığı ve amacın ne olduğu açık olarak belirtilmelidir. Yazın taramasına da bu bölümde yer verilebilir. Yazın olarak özellikle hakemli dergilerin kullanılması önerilmektedir.

Yöntem bölümünde amaca ulaşmak için yürütülen çalışmalar sistematik olarak yapılandırılmış biçimde ve varolan yazın ışığında açıklanmalıdır.

Sonuç ve Tartışma bölümü birlikte olabildiği gibi ayrı bölümler halinde de hazırlanabilir. Tartışma bölümünde, bulguları doğrulayan önceki literatür ışığında elde edilen sonuçlar tartışılmalıdır.

Hazırlanması zorunlu olmayan katkı bölümünde ise elde edilen sonuçların bilimsel ve/veya mesleki bilgiye (özellikle peyzaj mimarlığı mesleğine) katkısı değerlendirilmelidir.

3.2       Konu Başlıklarının Derecelendirilmesi

Birinci derece başlıklar büyük harf, ikinci derece başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Üçüncü dereceden başlıklar ise, birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Ana ve ara başlıklar hiyerarşik olarak (örn: 1 ve 1.1 gibi) numaralandırılmalıdır.

3.3       Kaynakların Gösterimi ve Diğer Yazım Kuralları

Kaynaklar listesi 8 punto yazılmalıdır.

Tüm kaynak gösterimleri ve yukarıda tanımlanmamış diğer yazım kuralları için APA standartları esas alınmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki linklerden yararlanılabilir.

http://apastyle.apa.org/

http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf